fbpx

תקנון תנאי שימוש אתר סחר citygarden.online

כללי

אתר זה הינו בבעלות ומופעל על ידי citygarden.online. ועל ידי דניאל צאיג עוסק מו 205380157 (להלן – “האתר “ו- “citygarden.online”, בהתאמה). מובהר כי האתר מיועד לביצוע רכישות ללקוחות קמעונאים ו/או בעלי הרשאות מיוחדות של citygarden.online ואינו מיועד לביצוע רכישות ללקוחות פרטיים שאינם בעלי הרשאה. בנוסף כולל האתר מידע כללי.
תקנון זה, יחד עם מסמך “מדיניות הפרטיות באתר” המצורף לו מסדירים את תנאי השימוש באתר (תקנון זה ומסמך “מדיניות הפרטיות באתר” וכל המצורפים להם יקראו להלן ביחד ולחוד “התקנון” או “תנאי השימוש”).
הצפיה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש/ משתמש באתר (להלן – “המשתמש”) מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צרופותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו. מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. citygarden.online רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או מסמך מדיניות הפרטיות באתר ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.בכל מקום בתקנון בו כתוב ” citygarden.online ” הכוונה היא לרבות מפעילי ומנהלי האתר וכל מי מטעמם.מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

שינויים באתר והגבלת/הפסקת שירות

מובהר כי citygarden.online רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:
לחסום ו/או להגביל את הצפיה ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפיה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון.
למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לאתר ו/או השימוש באתר ו/או הרכישות והשירותים הניתנים במסגרתו ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.להפסיק את הפעלת האתר ו/או השירותים הניתנים במסגרתו וכל חלק מהם (בין באופן זמני ובין לצמיתות).לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק הימנו.
לערוך שינויים ו/או תיקונים במדיניות ותנאי ביצוע העסקאות במסגרת האתר, לרבות במבצעים הנערכים במסגרתו, בהטבות הניתנות מכוחו, בתנאי מימושן של ההטבות, אופן מימושן וכיו”ב. מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית ל-citygarden.online בתקנון זה ו/או מכח הדין.

ביצוע רכישות במסגרת האתר

הרישום לאתר והשימוש בו.
רשאי לבצע רכישות באמצעות האתר רק מי שקיבל הרשאה לכך citygarden.online.
בשימושו באתר באמצעות שם המשתמש והסיסמא שברשותו, יופיעו פרטי המשתמש כפי שהם מופיעים במערכת. על המשתמש לבדוק את נכונות פרטיו כאמור ולהודיע citygarden.online על כל טעות ו/או שינוי בפרטים הנ”ל.

הזמנת מוצרים

אין הגבלת גיל להזמנת מוצרים
במסגרת האתר יוצג קטלוג מוצרים המוצעים למכירה במסגרתו (להלן – “המוצרים”). מובהר כי citygarden.online רשאית להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות את המוצרים המופיעים באתר וכל הקשור עם ביצוע הרכישות במסגרתו.
באפשרות המשתמש המעוניין להזמין מוצרים (להלן גם – “המזמין”) לבצע הזמנה של סל המוצרים הנבחר על ידו באמצעות האתר (להלן – “הזמנה”). יצוין כי בשימושו באתר באמצעות שם המשתמש והסיסמא שברשותו, יופיעו תנאי העסקה הרלבנטים למשתמש (כגון: תנאי תשלום, אשראי, מחיר, הנחות וכו’), כפי שמופיעים במערכת citygarden.online
תמונות המוצרים המוצגים באתר (ככל שקיימות) הינן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים ו/או הבדלים בין תמונת מוצר במסגרת האתר לבין המוצר שיסופק בפועל.
יצוין כי על אף ההשקעה שמבוצעת על מנת שהאתר יהיה מעודכן ומדויק, ייתכנו לעתים טעויות בתוכן ובמידע המוצג באתר, לרבות בפרטי המוצרים המוצגים בו ו/או פרטי התשלום. citygarden.online לא תישא באחריות בגין טעויות בתוכן האתר ובמקרים של טעויות כאמור לא יהיה המזמין זכאי לפיצוי או סעד כלשהו. על אף האמור מובהר כי במקרה של טעות מהותית המוצגת במסגרת הרכישות באתר (למשל טעות במחיר המוצר), ידווח המזמין ל citygarden.online ואם citygarden.online תאשר ביטול ההזמנה יחזיר המזמין את המוצר בהתאם להוראות סעיף 27 להלן. מכל מקום, לא יהא זכאי המזמין לפיצוי או סעד כלשהו מעבר לביטול ההזמנה כאמור לעיל.
ייתכן כי מוצר המוצג במסגרת האתר אינו קיים במלאי במועד כלשהו (בשלב ביצוע ההזמנה עצמה או אף לאחר מכן בשלבי ליקוט ההזמנה לצורך המשלוח). במקרה כאמור, לא יישלח המוצר הנ”ל למזמין והמזמין לא יחויב בגינו (ובמקרה שבוצע התשלום – הוא יוחזר למזמין).
במסגרת ביצוע הזמנה נדרש המזמין להזין פרטים מלאים ומדויקים, כנדרש באתר (פרטי אשראי ופרטים נוספים, אם יידרשו). במקרה של שיבוש בהזנת/ קליטת הפרטים באופן מלא, לרבות עקב טעות ו/או תקלה באתר, לא תישא citygarden.online באחריות כלשהי בקשר עם האמור.
במידה והתשלום בגין ההזמנה ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, יידרש אישור חברת האשראי. במקרה שלא יתקבל אישור כאמור, תעדכן citygarden.online את המזמין ויהיה עליו להסדיר את התשלום כתנאי לביצוע ההזמנה.
ביצוע הזמנה וכן קבלת אישור על קבלת ההזמנה מטעם citygarden.online אינם מהווים התחייבות לספק את המוצרים הכלולים בהזמנה. אספקת המוצרים תלויה, בין היתר, בקליטת פרטי ההזמנה והמזמין במחשבי citygarden.online באופן מלא ונכון, בדיקת זמינות המוצרים במלאי, אישור חברת האשראי וכיו”ב. citygarden.online תהא רשאית שלא לספק הזמנה גם לאחר מועד אישורה, אם קיימת מניעה לכך מסיבה כלשהי לפי שיקול דעתה. citygarden.online תעדכן את המזמין במקרה של מניעה לספק את ההזמנה, תוך זמן סביר לאחר היוודע לה על כך. על המשתמש לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו במסגרת האתר או ישירות במשרדי החברה (בטלפון: 0515355320).

מדיניות הספקה

הספקת מוצרים עד 48 שעות
אספקת המוצרים למזמין תבוצע במועדים שיסוכמו בין הצדדים.
אספקת המוצרים על ידי citygarden.online נעשית לרחבי הארץ, בהתאם לכתובת המזמין הרשומה במערכת citygarden.online. במקרה של שינוי כתובת יש לעדכן את citygarden.online ולתאם את כתובת האספקה כאמור.
במועד קבלת ההזמנה נדרש נציג המזמין לחתום על תעודת משלוח.
הבעלות במוצרים שיסופקו למזמין תועבר אליו לאחר ביצוע התשלום המלא בפועל בגין המוצרים.
במקרה של עיכוב במועד האספקה או כל תקלה אחרת באספקת המוצרים הנובעת מסיבות שאינן בשליטת citygarden.online, לרבות עקב תקלה באתר ו/או במערכת המחשוב ו/או ברשת התקשורת ו/או כשל בהזמנת/קליטת פרטי ההזמנה ו/או עקב כח עליון (לרבות שביתה והשבתה, מלחמה או פעולות איבה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכיו”ב), לא תישא citygarden.online באחריות כלשהי בקשר עם האמור ו-citygarden.online והמזמין יהיו רשאים לבטל את ההזמנה. המזמין לא יהא זכאי לסעד כלשהו מעבר לביטול ההזמנה כאמור והחזרת התשלום בגינה, ככל שבוצע.

החזרות וביטולים

ניתן לבטל עסקה עד 12 שעות מקבל בפועל וזאת באמצעות טלפון מספר 051-535-5320

  1. החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הרכישה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית (מוצר סגור), בצירוף הוכחת קנייה.
  2. בסניפים תוכלו לקבל זיכוי, מוצר חלופי או החזר כספי לבחירתכם.
  3. החזר כספי יינתן באופן בו בוצע התשלום, עד 2 ימים מיום ביצוע ההחזרה/החלפה/ביטול העסקה. החזר כספי במזומן יינתן בהחזרה בצירוף פתק החלפה בלבד.
  4. החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או ₪100 – לפי הנמוך מביניהם. אם יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום ההחזר הכספי, לא יהיה חיוב דמי ביטול.
  5. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.
  6. לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה ושלא ניתן לארזם בשנית.
  7. בהזמנות בהן ניתנה מתנה/ות יחד עם המוצר שהוזמן, והלקוח מבקש לבצע החזרת מוצר שהוזמן ללא המתנה/ות – ינוכה 50₪ מסכום ההחזר הכספי עבור כל מתנה שניתנה ללקוח ולא הוחזרה על ידו יחד עם המוצר. על המתנה להיות סגורה באריזתה המקורית.

אחריות למוצרים

citygarden.online אינה אחראית לכל נזק ו/או פגם שייגרם למוצר לאחר אספקתו למזמין (לרבות עקב אחסנה לא ראויה, שימוש שגוי, טיפול רשלני, שבר, אבדן, גניבה וכיו”ב). על המזמין לאחסן את המוצרים ולטפל בהם באופן זהיר וסביר, בהתאם לדין ולהוראות citygarden.online ו/או מי מטעמה.
במקרה של אספקת מוצר שאינו תואם באופן מהותי את ההזמנה או מוצר פגום, תוגבל אחריותה של citygarden.online להחלפת המוצר על חשבונה כאמור לעיל והמזמין לא יהא זכאי לסעד ו/או תשלום נוסף כלשהו.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 32 – 31 לעיל, בשום מקרה לא תהא citygarden.online אחראית לנזק עקיף (כגון הפסד מכירות, הפסד הכנסות, מניעת רווח, פגיעה במוניטין) שנגרם או ייגרם בשל כל סיבה שהיא.

תוכן האתר

בנוסף לאפשרות להזמנת מוצרי citygarden.online למשתמשים מורשים באמצעות האתר, האתר יכול להכיל מידע כללי (הזמין לכלל המשתמשים באתר) ביחס לפעילות citygarden.online ולצמחי בית וגן, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של citygarden.online.
מודגש כי כל המידע והנתונים המופיעים באתר הם כלליים ונכללים בו לנוחות המשתמשים והעשרתם בלבד. המידע כאמור אינו מותאם למשתמש ספציפי ואין בו בשום אופן כדי להוות המלצה לגבי מקרה מסוים ו/או תחליף לייעוץ ספציפי.
citygarden.online אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם עדכניות תוכן האתר ו/או דיוקו ו/או יישומו במקרה ספציפי.
citygarden.online תהיה רשאית להפעיל ו/או לאפשר הכללת “תכני גולשים” וכן פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וקישורים לאתרים אחרים וכד’. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי citygarden.online אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם תכנים אלה.
תשומת הלב כי האתר, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.
מודגש שוב כי citygarden.online רשאית לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו בכל עת.

קישורים ופרסומים באתר

האתר עשוי להכיל קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי citygarden.online אינה שולטת או מפקחת על התכנים באתרים הנ”ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין היא נושאת בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ”ל. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת citygarden.online לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, נהלי הגנת הפרטיות שלהם ו/או כל היבט אחר בקשר עם האמור ואין היא מטילה על citygarden.online אחריות כלשהי בגינם.
כמו כן, citygarden.online אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
citygarden.online רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
האתר עשוי להכיל פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים. מובהר כי citygarden.online אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות אלו והאחריות הבלעדית בגינם (לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו”ב) חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.

קישורים לאתר

אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו”ב).
אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
המשתמש מסכים כי citygarden.online רשאית להורות לו להסיר כל קישור לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

השימוש באתר

פרטיות – פרטי הלקוח מאובטחים ולא יועברו לצדדים שלישיים שלא לצורך השימוש באתר
השימוש באתר הינו לצורך ביצוע רכישות ועסקאות על ידי קמעונאים ו/או לקוחות מורשים של citygarden.online, וכן לצורך מידע כללי למשתמשים.
אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.
אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).
אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם (לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו) במסגרת אתר אינטרנט אחר (לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת (Frame.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכיו”ב) לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר.
אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו (כגון על ידי יירוט).
אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.
אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי רשאית למנוע באופן מיידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש באתר ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

מדיניות פרטיות

citygarden.online מבינה את חשיבות הפרטיות של מבקרי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של citygarden.online ביחס לאתר זה מפורטת בנספח “מדיניות הפרטיות באתר” של citygarden.online המצורף לתקנון זה ומופיע באתר (להלן -“מדיניות הפרטיות”) ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. בשימוש באתר מסכים המשתמש גם לתוכן מדיניות הפרטיות (יש להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת). מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש במסגרת האתר (לרבות ביחס להכללה במאגר מידע ודיוור ישיר).
כל מידע אחר הנאסף על ידי citygarden.online ו/או אשר הגיע לידה ביחס למשתמש (אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש  – הכפוף למדיניות הפרטיות למעט המידע הכפוף למדיניות הפרטיות או להסכם מפורש נפרד בין citygarden.online למשתמש), ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.

קניין רוחני וסודיות

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או בתוכנות/ יישומים/ קוד מחשב/ קבצים גרפיים וכיו”ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו (Domain name) ו/או בכל התכנים האחרים שבו ובכל הכלול בו (להלן – “החומר המוגן”) הינן של citygarden.online בלבד (או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו ל-citygarden.online להשתמש בהם כגון שותפים עסקיים).
מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת).
אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו”ב) ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני של citygarden.online ו/או הנהלת האתר ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של citygarden.online ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב שלא לפרסם או להעביר לצד שלישי כלשהו כל מסמך או מידע בקשר עם השירותים הניתנים לו על ידי האתר, לרבות תנאי העסקה.

הגבלת אחריות בשימוש באתר

citygarden.online אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפיה ו/או השימוש בו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או לכל פגם ברשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו”ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, citygarden.online אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בשימוש באתר בקשר עם ביצוע עסקאות במסגרתו (כגון כשל בקליטת הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באופן מדויק ומלא).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להטיל citygarden.online אחריות כלשהי, במקרה של תקלה כלשהי המשתמש מוזמן לפנות ל-citygarden.online טלפונית בטל’: 0515355320 או באמצעות דואר אלקטרוני citygarden.online ולדווח על התקלה.
בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של citygarden.online מנעה מהמשתמש לעשות שימוש באתר ו/או לבצע עסקה במסגרתו יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתמש זכאי לגובה עלות שיחת הטלפון ו/או עלות הגלישה אותה ביצע (אם ביצע) ולא מעבר לכך, אלא אם כן citygarden.online תחליט אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של האתר יינתן שיקול דעת מלא ל-citygarden.online להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לאתר.
citygarden.online אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של citygarden.online, או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.
הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי citygarden.online ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש באתר ו/או תקנון זה.
המשתמש מתחייב לשפות את citygarden.online ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר (לרבות ביצוע עסקאות במסגרתו) הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו”ל).
סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

שונות

נוסח תקנון זה יהא מצוי במשרדי citygarden.online, ברחוב החשמל 12 תל אביב ויפורסם באתר ויהיה ניתן לעיין בו במסגרת האתר ו/או באמצעות פנייה בכתב citygarden.online.
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם האתר ו/או השירותים הניתנים במסגרתו, תגברנה הוראות תקנון זה.

פנה אלינו

citygarden.online מאפשרת את הרכישות באמצעות האתר לנוחות המשתמשים. בכל מקרה של תקלה ו/או שאלה ניתן לפנות citygarden.online באמצעות טל’: 0515355320 וכן באמצעות דוא”ל:  udi@citygarden.onlin

עגלת קניות
Scroll to Top